Bay-t Entegre Pro Mali Müşavir Paketi

Muhasebe

Muhasebe bölümü; Tek Düzen Muhasebe Sistemine tabi mükelleflerin veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin mükelleflerinin işlemlerini hızlı bir şekilde yapabilmesi için kolay ve anlaşılır bir şekilde hazırlanmıştır.

Muhasebe fişlerinin kullanılmasında veri girişini hızlandıran ve kolay ulaşılan araçlar bulunmaktadır. Örnek olarak; Satır ekleme, KDV hesaplama.

Yeni firma kaydında standart (7/A - 7/B) hesap planlarının yanı sıra sektörel bazda hazırlanmış hesap planları oluşturulmaktadır. Bu hesap planları aşağıdaki gibidir;

 • Standart Hesap Planı 7/A,
 • Standart Hesap Planı 7/B,
 • Hizmet İşletmesi Hesap Planı,
 • Ticaret İşletmesi Hesap Planı,
 • Üretim İşletmesi Hesap Planı,
 • İşletme Defteri Hesap Planı, dır.

Sektörel hesap planları oluşturulurken eğer kullanıcı tarafından istenirse, bu hesap planlarına bağlı olarak;

 • Personel Muhasebe ve işletme defteri entegrasyonu yapılmaktadır.
 • Beyannamelerin hareketlerden otomatik oluşması için ve 1 nolu KDV beyannamesinin muhasebe entegrasyonu için (Aylık KDV devri) gerekli olan tanımlamalar yapılmaktadır.
 • Fiş Şablon tanımlamaları yapılmaktadır. Dönem sonu işlemlerinin tamamı bu şablonlarla karşılanmakta ve bazı hesapların bilanço hesaplarına aktarılması da yapılabilmektedir.
 • Ayrıca Fiş Şablonlarının muhasebe fişine uygulanmasıyla, şablonda tanımlanan hesapların istenilen bakiye şartında değerleri ile muhasebe fişine gelmesi sağlanmaktadır.
 • Fiş Şablonlarında, Stok Değeri sayfasında tanımlanan hesabın karşısına girilen tutar değeri kadar hesapta stok bırakılması da mümkündür.
 • Fiş Şablonları dönem sonu işlemlerinin yanı sıra, bazı özel muhasebe kayıt şeklinin de program içerisinde saklı tutulması ve istenildiğinde kullanılması ihtiyacını da karşılamaktadır.

Muhasebe fişlerinin tamamında, tanımlanan KDV oranlarına ve KDV hesaplarına göre dahil yada hariç KDV hesaplanması yapılabilmektedir. Bu işlem sadece bir tuşa basarak yapılmakta ve matrah satırındaki açıklama bilgisi ile beraber, KDV satırının tamamı otomatik oluşturularak cursor, 3. satıra gitmektedir.

Muhasebe fişinde araya satır eklenebilmektedir.

Muhasebe fişlerinde üst satır alan bilgisi kopyalanmaktadır.

Muhasebe fişleri birleştirme işlemi yapılmaktadır. Birleştirme işlemi, Günlük, 10 Günlük ve Birleşik Fiş olarak yapılmaktadır. Birleştirme sonrası muhasebe fişlerinin bağlı oldukları hareket fişlerindeki güncelleme işlemi birleşik fiş içerisinde de güncellenmektedir. Bir hareket fişinin muhasebe entegrasyonu sonucu oluşmuş muhasebe fişi birleştirme işlemine tabi tutulmuş olduğu durumda, eğer istenirse birleşik fiş içerisinden çıkarılması ve kendisine ait tek muhasebe fişi oluşturulması da mümkündür. Silinen bir Hareket fişinin muhasebe kayıtları birleşik fiş içerisinde olduğu durumlarda da eğer istenirse silinmektedir.

Personel muhasebe ve işletme defteri entegrasyonu yapılmaktadır. Eğer istenirse personellere cari kart tanımlanarak İcmal Bordrosu Muhasebe Entegrasyonunda bu personellerin net ücretleri, her personel için tanımlanan ayrı muhasebe hesabında gösterilmektedir.

Bir firmada tanımlı ve kullanılan bir hesap planının başka bir firmaya uygulanması mümkündür.

Yeni firma kaydında Başka bir firmanın hesap planı ve hesap planına bağlı tanımlamaların kopyalanarak yeni firmaya uygulanması mümkündür.

Muhasebe Fişleri; Mahsup, Tahsil, Tediye, Açılış, Kapanış, fişleri bulunmaktadır. Açılış Fişi, otomatik olarak, Mizandan ve bir önceki yılın Kapanış Fişinden oluşturulabilmektedir. Kapanış Fişi otomatik olarak Mizandan oluşturulabilmektedir.

Beyannameler

Beyannameler menüsünde;

 • KDV Beyannamesi 1,
 • KDV Beyannamesi 2,
 • Muhtasar Beyanname, bulunmaktadır.

Beyannameler manuel düzenlendiği gibi istenildiğinde gerekli tanımlamalar yapılarak otomatik olarak oluşturulmaktadır.

Beyannamelerin, Muhasebe veya İşletme defteri kayıtlarından oluşturulması mümkündür.

Eğer istenirse Parametrelerden işaretlenerek, 1 nolu KDV Beyannamesinde matrahlardan Hesaplanan KDV nin hareketler ile karşılaştırılması ve fark var ise uyarı verilmesi ihtiyacı da karşılanmaktadır.

KDV Beyannamesi 1 de, Aylık KDV devri muhasebe entegrasyonu yapılmaktadır.

Beyannamelerden, e-beyanname düzenlenebilmektedir.

KDV Beyannamesi 1 de, Önceki Dönemden Devreden KDV, otomatik olarak gelmektedir.

Personel

Personel bölümü, işletmenin bordro işlemlerinin tamamının takip etmesi ve yasal gerekli evrakların düzenlenmesi mümkündür.

Personel sicil kartları, personellere ait detaylı bilgilerinin girilmesine olanak sağlar. Personele ait sicil kartları üzerinden;

 • Sigortalı Bildirim Belgesi
 • İşe Giriş Bildirgesi
 • Çalışma Belgesi
 • Vizite Kağıdı (Sigortalıya Ait)
 • İhbar Tazminatı
 • Kıdem Tazminatı
 • İbraname
 • Personel Kayıt Bilgisi
alınabilmektedir.

Personelin bakmakla yükümlü olduğu kişilerle ilgili Personel Sicili Kartı Aile Bilgileri bölümüne sayısız giriş yapılabilme olanağı bulunmaktadır. Bu aile bireylerine ait Vizite Kağıdı (Eş ve Çocuk), Vizite Kağıdı (Anne, Baba, Eş ve Çocuk) düzenlenebilmektedir.

Aynı personellerin, sezonluk işyerlerinde sürekli olarak giriş çıkış işlemlerinin, aynı sicil kartları kullanılarak takip edilmesi mümkündür.

Bir personelin aynı dönem içerisinde işten çıkıp tekrar işe girmesi sonrası aynı cari kart kullanılarak puantaj işlemlerine devam edilebilmektedir.

Personellere ait ücret hesaplamaları Net Ücretten Brüt Ücrete, Brüt Ücretten Net Ücrete yapılabilmektedir.

Toplu olarak personel ücretlerine zam yapılacağı gibi istenilen oranda da yapılan zammı geri almak mümkündür.

Puantaj işlemleri tekli veya çoklu olarak yapılmaktadır. Puantaj fişi içerisinde puantajın Mahiyeti bulunmaktadır. Bildirimi yapılan puantajın hangi mahiyette bildirim yapıldığının bilgisi program içerisinde de takip edilebilmektedir.

İşyeri Kartı ile bir firmanın birden çok işyerinin aynı firma içerisinde personel işlemleri takip edilebilmektedir. İşyeri kartlarından İşyeri Bildirgesi düzenlenmektedir. İşyeri kartlarında işyeri ile ilgili sorumlu olan yöneticilerin tanımlamaları da yapılmaktadır.

Firma ve işyerleri yöneticilerinin bilgileri Yönetici Kartlarında bulunmaktadır. Bu kartlarda yöneticilere ait detaylı bilgiler bulunduğundan personel işlemleri haricinde de kullanılabilmektedir.

Personel sicil kartlarına cari kart bağlantısı yapılarak personel cari hareketlerinin takibi mümkündür.

Personel icmal bordrosu üzerinden cari bağlantılı personellerin net ücretlerine ait otomatik olarak cari alacak dekontları düzenlenebilmektedir.

Personel muhasebe ve işletme defteri entegrasyonu yapılmaktadır. Eğer istenirse personellere cari kart tanımlanarak İcmal Bordrosu Muhasebe Entegrasyonunda bu personellerin net ücretleri, her personel için tanımlanan ayrı muhasebe hesabında muhasebeleşmesi de mümkündür.

Çıkış işlemleri yapılmadan sadece bilgi amaçlı olarak hızlı bir şekilde kıdem ve ihbar tazminatı hesaplaması yapılabilmektedir.

Puantaj fişi üzerinden;

 • Personel Sicil Kartı
 • Puantaj Bildirimi
 • E-Bildirge
 • Puantaj Kayıt Bilgisi
alınabilmektedir.

Yapılan puantajların toplu olarak gösterildiği bir İcmal Bordrosu ekranı bulunmaktadır. Bu ekranda aynı dönem içerisinde yapılan Asıl, İptal yada Ek puantaj fişlerinin, İhbar Yada Tazminat Fişlerinin birleştirilerek tek bir bordro haline gelmesi sağlanmaktadır. Bu ekrandan personellere ait;

 • Ücret Pusulası, (Toplu yada her personel için ayrı)
 • Ücret Bordrosu, (Toplu yada her personel için ayrı)
 • Eksik Gün Bildirimi
 • Muhasebe Entegrasyonu
 • Muhasebe Fişini Göster
 • İşletme Defteri Entegrasyonu
 • İşletme Kaydını Göster
 • Personelin Carisini Alacaklandır
 • Cari Ücret Alacak Dekontunu Göster
 • Cari İhbar Alacak Dekontunu Göster
 • Cari Kıdem Tazminatı Alacak Dekontunu Göster
işlemleri yapılabilmektedir.

Personellere ait Kıdem ve İhbar Tazminatı işlemlerinin yapılacağı Personel Kıdem ve İhbar Tazminatı Fişi bulunmaktadır. Kıdem ve ihbar tazminatı işlemleri için seçilen işyerine ait ve seçilen döneme ait çıkış işlemleri yapılan personeller fişe otomatik olarak yada seçim ekranından seçerek gelmektedir. Fiş içerisindeki personellerden İstenilen personel yada personellere tazminat işlemleri yapılabilmektedir.

Toplu puantaj ekranından seçimi yapılan firmalara ve firmalara ait işyerlerine toplu olarak puantaj, muhasebe ve işletme defteri entegrasyonu yapılabilmektedir.

Parametrelerde, 20 adet Ek Ödenek ve Ek Kesinti tanımlanabilmektedir. Ek Ödeneklere ait muafiyet ve prim hesaplamaları ile ilgili tanımlamalar yapılabilmektedir. Yapılan bu tanımlamalar eğer istenirse puantaj fişinde otomatik olarak görüntülenmektedir.

8 Adet Fazla Mesai alanı bulunmaktadır.

Personel vergi ve prim oranları tanımlamaları kolay kullanımı sağlamak açısından anlaşılır ekranlara sahip olup geçerli değerler tanımlı olarak gelmektedir. Gelen bu değerler istendiğinde kullanıcı tarafından değiştirilebilmektedir.

Yine programın her yerinde kanun ve yasalarla ilgili tanımlamalar değiştirilebilir bir yapıya sahip olduğundan yürürlükten kaldırılan veya yeni çıkartılan bazı maddeler kullanıcı tarafından rahatlıkla değiştirilebilmektedir. Örnek olarak Çıkış Kodları, Eksik Gün Sebep Kodları v.b. gibi.

Programdan düzenlenen tüm belgeler matbu form ve düz forma basılacak şekilde dizayn edilmiştir.

İşletme Defteri

Bu bölümde İşletme Defterine tabii mükelleflerin kayıtları tutulmaktadır. Firma kaydında İşletme kartları eğer istenirse tanımlı olarak gelmektedir. Tanımlı İşletme Kartları arasına istenirse sınırsız sayıda yeni kartlar eklenebilmektedir.

İşletme Defteri Hareketleri;

 • Gider Kayıtları,
 • Gelir Kayıtları,
 • Dönem Başı Envanter,
 • Dönem Sonu Envanter,
 • Hesap Özeti'nden oluşmaktadır.

İşletme Kartlarında Miktar ve Birim tanımlamaları bulunmaktadır.

İşletme Defteri Gelir ve Gider Kayıtlarında yapılan işlemlerin Ödeme Tipleri bulunmaktadır.

Kredi kartı ile yapılan satışların tutarlarının takibi yapılmakta, bu tutar KDV Beyannamesi üzerine otomatik olarak gelmektedir.

Alış veya Satış İade işlemlerinin takibi yapılmakta, KDV Beyannamesi üzerine otomatik olarak gelmektedir.

Hesap Özetine değerler hesaplanarak gelir. Gelen bu değerler arasında, Dönem Sonu Mal Mevcudu, değiştirilerek yeniden hesap özeti almak mümkündür.

İşletme Defteri Raporları;

 • İşletme Kartları Listesi,
 • İşletme Kartı Hareketleri,
 • Gelir Dökümleri,
 • Gider Dökümleri,
 • Kdv Raporu,
 • KDV İcmali, dir.

Sabit Kıymet

Bu bölüm Sabit Kıymetlerin takibini rahatlıkla yapabilme imkanı sağlamaktadır. Sabit Kıymet Kartları üzerinde yapılan tanımlamalar ile Sabit Kıymetlerin Alış ve Satış işlemlerinin muhasebe entegrasyonları yapılabilmektedir. Satış işleminde oluşan kar yada zararın, muhasebe entegrasyonu esnasında Birikmiş Amortismanlar hesaplanıp, ilgili kar zarar hesabına atılması da satış muhasebe entegrasyonunda yapılmaktadır.

Normal ve Kısıtlı uygulama süresine göre amortisman takibi mümkündür.

Yıllık, Üç Aylık, Aylık, Amortisman dönemleri kullanılarak amortisman takibi mümkündür.

Normal ve Azalan Bakiyeler, hesaplama şekilleri kullanılabilir.

Sabit Kıymet Kartı üzerinde Sabit Kıymetin Resminin ekleneceği alan bulunmaktadır.

Amortisman Fişi kullanılarak istenilen dönemlere ait amortismanlar fiş üzerine otomatik getirilerek amortisman giderlerinin tek mahsup fişine yada her amortisman gideri için ayrı muhasebe fişine muhasebe entegrasyonları yapılabilmektedir.

Bordro


Proje Grup

Kavaklıdere Cd. No: 8/4
Ümraniye / İstanbul
info@jestbilgisayar.com
+90 216 412 00 00
Copyright © 2013 Proje Group